PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Janka Krošláková Zvládanie záťaži v školskom prostredí-rozvoj relaxačných zručností pedag.zamestnanca 6 6
Mgr. Jozef Lipták Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9 9
Luboš Babušek Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na odbornom výcviku 14 26
Riešenie konfliktných situácii v školách a školských zariadeniach 6
Zvládanie záťaži v školskom prostredí-rozvoj relaxačných zručností pedag.zamestnanca 6
Ing. Alena Brandšteterová Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9 9
Ing. Edita Brunclíková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 19
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Bc.Zoltán Černák Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na odbornom výcviku 14 44
Riešenie konfliktných situácii v školách a školských zariadeniach 6
Preventívne strategie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Zvládanie záťaži v školskom prostredí-rozvoj relaxačných zručností pedag.zamestnanca 6
Bc.Janka Drdacká Riešenie konfliktných situácii v školách a školských zariadeniach 6 12
Zvládanie záťaži v školskom prostredí-rozvoj relaxačných zručností pedag.zamestnanca 6
Ing. Gabriela Dubová Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 38
Autorstvo učebnice 30
Mgr. Ivan Ďuriš Problematika šikanovania v školskom prostredí 10 19
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Mgr. Viera Faltusová Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9 34
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Mgr. Anna Gallová Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9 48
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Prehlbovanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9
Ing. Marta Kohoutová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 50
Finančná gramotnosť do škôl 10
Pracovné právo. 6
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole. 15
Mgr. Alena Kovačovská Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 34
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Ing. Andrea Marešová Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9 34
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Mgr. Marta Palkovičová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 19
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Ing. Gabriela Sládečková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 47
Autorstvo učebnice 30
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Ing. Danica Šidlíková Zvládanie záťaži v školskom prostredí-rozvoj relaxačných zručností pedag.zamestnanca 6 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8
Prehlbovanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9
Ing. Brigita Šuhajdová Aplikácia metod aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností 15 53
Tvorba individuálnych vzdelávacích programov 21
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8
Ako zvládnuť stres za katedrou a prevencia syndrómu vyhorenia 9
Mgr. Miroslav Žbodák Vzdelávacie aktivity v prostredí ActivInspire s názvom. Ovocie a zelenina 15 15


© aScAgenda 2023.0.1396 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.01.2023